Χρήσιμες Οδηγίες για την Τέλεση Γάμου

Οι  δύο νέοι που επιθυμούν να έλθουν στη κοινωνία του γάμου τους πρέπει να έλθουν στο Ναό και να δηλώσουν στον εφημέριο την ημερομηνία που επιθυμούν να τελέσουν το ιερό Μυστήριο του γάμου τους.

Α' ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Όταν και οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια ενορία, για χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στο Ναό της οποίας, θα τελεσθεί ο Γάμος, για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σέ εφημερίδα πανελληνίου κυκλοφορίας η οποία προσκομίζεται στο Ναό.
2. Ένα παράβολο χαρτοσήμου για Γάμο των 15 ευρώ. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (ΔΟΥ).
3. Παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον εφημέριο.
4. Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τούς μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο.

Απαραίτητο πλέον είναι να γνωρίζουμε τον αριθμό ΑΜΚΑΑΦΜ και Οικογενειακής μερίδας βάση των νέων οδηγιών του υπουργείου εσωτερικών


Για την έκδοσή του Πιστοποιητικού Αγαμίας χρειάζονται:

• Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

•  Δήλωση του Ν.1599/1986  (υπάρχει και συμπληρώνεται στον Ναό)

5. Ειδικές περιπτώσεις:
α) Σέ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟ" (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σέ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως πού λύνει τον γάμον αυτόν. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.


β) Σε περίπτωση  χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου καί βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α' ή Β'), από τήν Ενορία ή τή Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.
γ) Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σέ άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σέ άλλη Μητρόπολη από αυτή πού θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.


6.Κατά  παράδοση, ο Γάμος τελείται στην ενορία της Νύφης. Εάν η Νύφη δεν επιθυμεί να τελεσθεί ο Γάμος της, στην Ενορία της αλλά οπουδήποτε αλλού, τότε καταβάλεται ένα χρηματικό ποσό στην Ενορία της, για το δικαίωμα μεταβίβασης.


7.Φάκελος αιτήσεως αδείας Γάμου και δηλώσεις προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.


8.Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος μεταξύ των μελλονύμφων , προσκομίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σέ εφημερίδα, αλλά προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της πρώτης, εάν υπάρχει.

9. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Γάμων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών(Γραφεία: Αγ. Φιλοθέης 19-21 πλησίον της Μητροπόλεως Αθηνών), από ένα τουλάχιστον των μελλονύμφων ή συγγενών τους πρώτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση.

10.Το Γραφείο Γάμων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  εκδίδει αυθημερόν τη άδεια Γάμου, που παραλαμβάνεται αμέσως από τούς ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο, για να οριστικοποιηθεί η ημέρα και η ώρα τέλεσης του Μυστηρίου.


10.Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο: α) Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τούς Νεονύμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους). β) Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων σε δυο αντίτυπα.


11.Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 40 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σέ εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεονύμφων, ο οποίος φέρει μαζί του τίς ταυτότητες και των δύο συζύγων.

Β' ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου καί Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, μέ Τριαδικό Βάπτισμα βλ.Σημ.1) , εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α' παρ 1-11), από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τα εξής:
1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.
2. Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη ενορία.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 , ότι συμφωνεί τα τέκνα πού θα προέλθουν από το γάμο, θα βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

* Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα.

Γ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών πού προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α',παργρ. 1-11) απαιτούνται και τα εξής:
α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο. Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).
δ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.
2. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τον Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα Β', απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τα γ' καί δ' καί ε' της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανού και μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ' και επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa)

Γάμοι δεν τελούνται:


1. • Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρίνης μέχρι τέλους.

• Από 1-15 καί 29 Αυγούστου.

• Από 18-24 Δεκεμβρίου. Γάμοι δεν τελούνται επίσης, τίς ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα εορταζόμενα τίς ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενων των Μελλονύμφων.


2. Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δεν Ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκον μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

3. Γάμος με ετεροδόξους πού δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν Ιερουργείται, εκτός εάν το ετερόδοξο μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.

 * Τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν ραντεβού